Smlouva o smlouvě budoucí


Smluvní strany
Jméno a příjmení: …………………………………,
Trvalé bydliště: …………………………………,
Rodné číslo: …………………………………,
Číslo OP: …………………………………,
dále jen „prodávající“, na straně jedné
a
Jméno a příjmení: …………………………………,
Trvalé bydliště: …………………………………,
Rodné číslo: …………………………………,
Číslo OP: …………………………………,
dále jen „kupující“, na straně druhé
I.
Budoucí prodávající je na základě ………………… výhradním vlastníkem následujících nemovitostí:
budova č.p…… stojící na stavební parcele č. … …
stavební parcela č…… o výměře …… m2
parcela č. …… o výměře ….. m2,
k.ú. i obec , okres
Vlastnictví uvedených nemovitostí je zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. …. vedeném Katastrálním úřadem v ……………
II.
Budoucí prodávající má zájem prodat výše uvedené nemovitosti, za souhrnnou kupní cenu ve výši ……..,- Kč (slovy…….. korun českých) a za dalších podmínek uvedených v textu této smlouvy a v textu kupní smlouvy, jejíž text tvoří nedílnou přílohu této smlouvy (dále jen kupní smlouva). Budoucí kupující mají zájem o koupi těchto nemovitostí za těchto uvedených podmínek a chtějí uhradit část kupní ceny ve výši ………..,- Kč z úvěru poskytnutého ………. , ( dále jen Banka), a proto se obě strany dohodly na této smlouvě o budoucí smlouvě kupní.
III.
1) Budoucí kupující se zavazují neprodleně po podpisu této smlouvy požádat Banku o poskytnutí úvěru na koupi výše uvedených nemovitostí s tím, že částka ve výši …………..,- Kč z tohoto úvěru bude poukázána Bankou jako splátka kupní ceny přímo na účet budoucího prodávajícího, a to neprodleně do 15 dnů po té, co prodávající nebo kupující předloží ……….. bance, pobočka …….. dokumenty uvedené v odstavci 3, článku III. (dále jen Úvěr).
2) Budoucí prodávající se zavazuje na písemnou výzvu budoucích kupujících, nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy, uzavřít s Bankou a budoucím prodávajícím smlouvu o zřízení zástavního práva k prodávaným nemovitostem za účelem zajištění splacení poskytovaného Úvěru, jestliže současně s touto výzvou budoucí kupující předloží budoucímu prodávajícímu písemné vyjádření Banky o tom, že hodlá budoucím kupujícím poskytnout Úvěr.
3) Budoucí prodávající se zavazuje na písemnou výzvu budoucích kupujících, nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy, uzavřít s budoucími kupujícími kupní smlouvu, jestliže současně s touto výzvou budoucí kupující předloží budoucímu prodávajícímu:
a) smlouvu o poskytnutí Úvěru uzavřenou mezi budoucími kupujícími a Bankou, jež bude obsahovat závazek Banky vyplatit na účet budoucího prodávajícího č. ………. vedený u ……. banky v Praze část kupní ceny za tyto nemovitosti ve výši ……….,- Kč, a to bezhotovostně , neprodleně do 15 dnů po té, co prodávající předloží Bance
• oboustranně podepsanou kupní smlouvu včetně návrhu na vklad vlastnického práva,
• zástavní smlouvu uzavřenou mezi Bankou jako zástavním věřitelem, budoucím prodávajícím jako zástavcem a budoucím kupujícím jako zástavním dlužníkem, uzavřenou podle odst. 2 tohoto článku, jejímž předmětem je zřízení zástavního práva k prodávaným nemovitostem uvedeným v článku I. této smlouvy, a to s vyznačením vkladu zástavního práva,
b) zástavní smlouvu uzavřenou mezi Bankou jako zástavním věřitelem, budoucím prodávajícím jako zástavcem a budoucím kupujícím jako zástavním dlužníkem, uzavřenou podle odst. 2 tohoto článku, jejímž předmětem je zřízení zástavního práva k prodávaným nemovitostem uvedeným v článku I. této smlouvy, a to s vyznačením vkladu zástavního práva.
IV.
Budoucí prodávající předá budoucím kupujícím a budoucí kupující převezmou prodávané nemovitosti, spolu s veškerou budoucímu prodávajícímu dostupnou související dokumentací při podpisu této smlouvy, což tímto budoucí kupující potvrzují. Po složení zálohy bude předána veškerá dokumentace, záruční listy, certifikáty atd. ohledně instalovaných zařízení a provedených prací včetně klíčů k prodávaným nemovitostem, zejména klíče od vstupních vrat, od vlastních domu, popř. další.
(Přitom bude mj. zachycen i stav všech měřidel osazených na inženýrských sítích zavedených v prodávaných nemovitostech.)
V.
1) Budoucí kupující před podpisem této smlouvy složili do advokátní úschovy advokáta Mgr. Petra Fučíka, se sídlem ………… zálohu na souhrnnou kupní cenu ve výši ………..,- Kč (slovy …………. korun českých), která jim bude po uzavření kupní smlouvy započtena na souhrnnou kupní cenu.
2) Nenaplní-li s e podmínky uzavření kupní smlouvy uvedené v článku III. této smlouvy do ………. od podpisu této smlouvy, pak tato smlouva bez dalšího zaniká.
3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž si obě strany ponechají po dvou.

V …………………… dne …………………… V …………………… dne ……………………
Tato smlouva je obecná a přesto, že je připravena kvalitními právníky je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nemusí být nejvhodnější. Bezrealitky.cz nenese žádnou zodpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím této smlouvy.