Smlouva o podnájmu

Nájemce:
Podnájemce:

Věc: Smlouva o podnájmu

Čl. 1

1.1 Dle nájemní smlouvy uzavřené dne……………………, jako nájemcem a ………………………., jako majitelkou domu a pronajímatelkou, má nájemce výlučné právo k užívání bytu v prvním patře se sociálním zařízením a kuchyňskou linkou ve ………………… ulici č.p……………… (dále jen „byt“).

Čl. 2

2.1 Byt s příslušenstvím, uvedený v Čl. 1, bez jakéhokoliv dalšího zařízení, nájemce pronajímá tímto od ……….. do ………………… podnájemci, …………………, s písemným souhlasem pronajímatelky, který tvoří nedílnou součást této podnájemní smlouvy.

2.2 Nájemce je povinen byt vyklidit a tento předat dne ……………… podnájemci k užívání.

Čl. 3

3.1 Nájemce nesmí po dobu trvání podnájmu byt užívat a rušit v užívání podnájemce.

Čl. 4

4.1 Podnájemce je povinen platit nájemci po dobu trvání podnájmu nájemné ve výši …….,– Kč měsíčně, splatné vždy do 20. dne příslušného kalendářního měsíce na jeho účet č. ………………………… a.s., pobočky .

4.2 Veškeré další poplatky a zálohy na ně, spojené s užíváním bytu a přístupových chodeb, včetně plateb za služby a energie a záloh těchto plateb, bude platit podnájemce nájemci na základě vyúčtování provedených pronajímatelkou.

Čl. 5

5.1 Podnájemce se zavazuje byt řádně užívat, plnit všechny povinnosti s užíváním bytu spojené, zejména pak se řídit domovním řádem, který je nedílnou součástí této smlouvy a kde jsou vymezeny práva a povinnosti nájemce, resp. podnájemce.

5.2 Veškeré opravy a nezbytné úpravy bytu je povinna provádět, na své náklady, pronajímatelka. To však neplatí, pokud způsobí jakoukoliv škodu podnájemce. V takovém případě je podnájemce povinen uhradit potřebnou opravu, či úpravu bytu na vlastní náklady.

5.3 Ujednání uvedená v odstavcích 5.1 a 5.2 se vztahují také na podnájemcem užívané přístupové chodby k bytu.

Čl. 6

6.1 Nájemce má právo vypovědět podnájem pouze za předpokladu, že podnájemce nebude plnit ujednání vyplývající z této smlouvy.

6.2 Podnájemce má právo vypovědět podnájem pouze v případě, nebude li moci plnit ujednání z této smlouvy vyplývající, a to pouze z důvodů zásahu vyšší moci, ztráty výdělku, či jiných, jím nezaviněných, okolností.

Čl. 7

7.1 Výpovědní lhůta je v obou případech 4 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

Čl. 8

8.1 Podnájemce se seznámil se stavem pronajímaného bytu a v tomto stavu ho přebírá.

8.2 Po skončení nájmu odevzdá podnájemce nájemci byt ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Čl. 9

9.1 Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.


V ……………………………