Smlouva o nájmu pozemku

Pan ……..…………………………
nar.: ……………………………......
trvale bytem …………………………………
(dále jen „pronajímatel“)

a

pan ……..…………………………
nar.: ……………………………......
trvale bytem …………………………………
(dále jen „nájemce“)

uzavírají dle ust. § 663 občanského zákoníku tuto
smlouvu o nájmu pozemku:

I. Úvodní ustanovení
1. Pronajímatel prohlašuje, že je zapsán u Katastrálního úřadu pro ................ kraj se sídlem v ………………………, Katastrálního pracoviště ………….., na listu vlastnictví č. ...... pro obec a katastrální území ……………………………… jako výlučný vlastník pozemku označeného jako ........... parcela č. ...... o výměře ……… (dále jen „pozemek")
2. Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto nájemní smlouvu.

II. Předmět a vymezení předmětu smlouvy
1. Předmětem této nájemní smlouvy (dále jen „smlouva") je nájem celého pozemku a sluček, vše uvedeno v článku I. odst. 1. této smlouvy, za podmínek dále uvedených.
2. Pronajímatel přenechává do …………užívání nájemci pozemek specifikovaný v článku I. této smlouvy. Pozemek je oplocen a opatřen uzamykatelnou bránou.
3. Nájemce tento pozemek od pronajímatele do užívání přejímá.
4. Předmětem nájmu nejsou zajišťovací předměty, oplocení atp.. O předání a převzetí pozemků bude mezi pronajímatelem a nájemcem sepsán předávací protokol, který je nedílnou součástí této smlouvy.
5. Pozemky pronajímatel pronajímá dle této smlouvy nájemci do výhradního užívání, v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Pozemek je způsobilý k předmětu užívání nájemce.
6. Nájemce bude pozemky užívat výhradně sám.


III. Doba trvání nájmu
Nájem se sjednává na dobu určitou, a to počínaje dnem ……… do …………

IV. Práva a povinnosti nájemce
1. Nájemce se zavazuje, že bude pozemky užívat řádným a obvyklým způsobem s péčí řádného hospodáře.
2. Nájemce není oprávněn provádět na pozemku stavby ani stavební úpravy
3. Nájemce hradí náklady spojené s opravami oplocení a náklady spojené s údržbou pozemku.
4. Nájemce je povinen odstranit závady a poškození pozemku nebo oplocení, která způsobil sám. Nestane-li se tak, má pronajímatel právo po předchozím upozornění nájemce závady a poškození na své náklady odstranit a požadovat od nájemce náhradu.
5. Nájemce se zavazuje nepronajímat ani část pozemku či oplocení třetím osobám. V případě, že se tak stane, má pronajímatel právo odstoupit od smlouvy.
6. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli vstup na pozemek kdykoli pro potřeby kontroly a jeho oprav.
7. Práva a povinnosti nájemce platí přiměřeně i pro osoby vstupující na pozemek za účelem setkání se s nájemcem.

V. Práva a povinnosti pronajímatele
1. Pronajímatel je povinen udržovat pozemek ve stavu způsobilém k řádnému užívání.
2. Pronajímatel je povinen zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním pozemku.

VI. Nájemné za užívání pozemku
1. Nájemné je sjednáno dohodou všech účastníků této smlouvy.
2. Výše měsíčního nájemného činí ……………, slovy: ( ………………………………… korun českých) .
3. V nájemném není zahrnuta úhrada za plnění připojených energií poskytovaná s užíváním pozemku. Tyto náklady hradí nájemce sám přímo dodavatelům služeb. V případě, že budou měřiče energií přehlášeny na pronajímatele bude mezi nájemcem a pronajímatelem dohodnut způsob a výše placení záloh za služby.
4. Nájemné je povinen platit nájemce pronajímateli bezhotovostně převodem na účet č. .............................., spec. symbol ………………, číslo sporožirového účtu ....................., vedený u ……………….., ……………….. a to nejpozději do …….. dne měsíce, za který se platí nájemné. Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním pozemku do ………… dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ……………………….
5. Povinnost platit nájemné a úhradu za služby vzniká dnem vzniku nájmu a končí dnem zániku nájmu, a to bez ohledu na okamžik obsazení a vyklizení pozemku. V případě, že nájemce pozemek po skončení nájmu nevyklidí, má pronajímatel právo na vydání bezdůvodného obohacení.

VII. Zánik nájmu
1. Nájem zanikne:
- písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem
- uplynutím doby, na kterou byl sjednán
- smrtí nájemce nebo zánikem právnické osoby
- schválenou výměnou
2. V případě skončení nájmu je nájemce povinen uvést pozemek do původního stavu a to i ekologicky. Změny provedené bez souhlasu pronajímatele nezakládají nájemci právo k úhradě nákladů s nimi spojenými.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
2. Smlouvu je možno měnit či doplňovat jen písemnými dodatky.
3. Tato smlouva obsahuje pět stran a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, po jednom pro pronajímatele a nájemce.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu obou účastníků.

Datum a místo: ....................................................…….....

Podpisy: …………………….…………………………