Smlouva o nájmu nebytového prostoru

Pan: …………..…………..…………..
narozen: …………..…………..…………..
bytem: …………..…………..…………..
(dále jen „pronajímatel“)

a

Společnost: …………..…………..…………..
se sídlem: …………..…………..…………..
IČ: …………..…………..…………..
DIČ: …………..…………..…………..
zastoupená: …………..…………..…………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka ...........
(dále jen „nájemce")


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu
o nájmu nebytových prostor dle zák. č. 116/1990 Sb.:


I. Úvodní ustanovení

Pronajímatel je výlučným vlastníkem mimo jiné budovy - objektu bydlení čp. …………… v části obce …………………………………, stojící na pozemku označeném jako stavební parcela č. …………./……, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro …………………………. kraj, Katastrálního pracoviště ……………………….., katastrální území ………………………………………., na listu vlastnictví č. ………………………………. Součástí budovy - objektu bydlení jsou též zkolaudované nebytové prostory situované v přízemí.

Konkrétně se jedná o:
o výměře ………….. m2


II. Předmět nájmu
Pronajímatel tímto pronajímá nájemci:
1) nebytový prostor specifikovaný v článku I., situovaný v objektu bydlení ..............… v …………..…………..………….. o celkové výměře ………….. m2
2) část stavebního pozemku č. ……../……. o výměře ………….. m2 (ostatní specifikace viz výše), nacházejícího se …………..…………..…………..…………..…………..…………..


III. Účel nájmu, předmět podnikání nájemce
Nájemní smlouva se uzavírá za účelem provozování živnosti „…………..…………..…………..“ ve smyslu živnostenského listu nájemce nebytových prostor se současným zřízením provozovny - …………..…………..…………...

Předmětem podnikání nájemce v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru bude též a výlučně „…………..…………..…………..…………..“.


IV. Práva a povinnosti smluvních stran
Kromě zákonných povinností se smluvní strany dohodly na tomto bližším vymezení jejich smluvního statutu:
pronajímatel je povinen:
platit pojištění za pronajaté nemovitosti
případné opravy či rekonstrukce nemovitostí provádět mimo dobu podnikání nájemce
zabezpečovat a hradit revize veškerých přípojek (elektřina, plyn, voda...)
zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním nebytového prostoru spojeno

A) nájemce je povinen
1 po dobu trvání nájmu umožnit pronajímateli přístup do pronajatých prostor
2 udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu nájmu
3 respektovat zákaz podnájmu, přičemž nájemce je oprávněn přenechat nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu pouze na dobu určitou a jen s předchozím písemným souhlasem pronajimatele
4 dodržovat přísně veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy a hradit eventuální sankce, udělené příslušnými státními či správními orgány
5 proškolit zaměstnance dle platných právních předpisů
6 respektovat při podnikání platný přestupkový zákon
7 maximálně šetřit pronajaté prostory, tyto zejména nedevastovat
8 respektovat právo absolutní kontroly ze strany pronajímatele, a to kdykoliv během trvání nájmu, v kteroukoliv denní či noční dobu, k respektování tohoto ustanovení zavázat i příp. pomocné osoby
9 provádět na vlastní náklady drobné opravy a běžnou údržbu předmětu nájmu včetně malování interiéru
10 zajišťovat úklid přilehlého chodníku před provozovnou
umožnit přístup do společné vstupní chodby dalším nájemcům v dalších podlažích objektu
vyžádat si od pronajímatele písemně jeho předchozí souhlas v případě změny v předmětu podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru, pokud tato změna ovlivní podstatným způsobem využití pronajatých nebytových prostor


V. Náklady za plnění spojená s nájmem nebytových prostor
Ostatní náklady (za spotřebu vody a elektrické energie) spojené s nájmem je nájemce povinen platit prostřednictvím pronajímatele. Náklady za spotřebu plynu, úklid společných prostor, odvoz odpadu apod. si hradí nájemce sám.


VI. Trvání nájmu
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu …………… let.

Pronajímatel může písemně vypovědět smlouvu, jestliže nájemce:
užívá nebytový prostor v rozporu se smlouvou;
je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem;
nebo osoby, které s ním užívají nebytový prostor, přes písemné upozornění hrubě porušují klid nebo pořádek;
bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby, jež brání užívání nebytového prostoru;
přenechá nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajimatele;
si nevyžádal od pronajímatele písemně jeho předchozí písemný souhlas v případě změny v předmětu podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru, pokud tato změna ovlivní podstatným způsobem využití pronajatých nebytových prostor

Nájemce může písemně vypovědět smlouvu, jestliže:
ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si nebytový prostor najal;
nebytový prostor se stane bez zavinění nájemce nezpůsobilý ke smluvenému užívání;


Dojde-li ke změně vlastnictví budovy, v níž se pronajatý nebytový prostor nachází, není nájemce ani pronajimatel oprávněn z tohoto důvodu nájem vypovědět.

Po skončení či zániku nájmu je nájemce povinen předmět nájmu vyklidit a řádně předat pronajímateli včetně všech součástí a příslušenství.


VII. Nájemné a jeho splatnost
Výše nájemného je smluvena pro dobu trvání nájmu takto: ..........,- Kč měsíčně, tedy ............ ,- Kč ročně.

Nájemné je splatné vždy nejpozději do …………… dne měsíce následujícího (nájemné za měsíc …………. 200…… je tedy splatné dne ………… 200….. atd.), a to v hotovosti k rukám pronajímatele na základě vystaveného daňového dokladu.

Nájemce se dále zavazuje zaplatit pronajímateli ve lhůtě …………… dnů od vyzvání cenu za plnění uvedená v článku V., tedy za skutečně spotřebovanou vodu a elektrickou energii, a to ve výši vyúčtované dodavateli těchto komodit. Roční vyúčtování nájemného a plateb za plnění uvedená v článku V. za rok uplynulý bude provedeno pronajímatelem vždy nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

Pro případ prodlení nájemce s plněním peněžitých závazků dle této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 18 % p.a. z dlužné částky.


VIII. Závěrečné ujednání
Dáno ve dvou vyhotoveních s tím, že obě paré mají platnost a závaznost originálu. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, po jednom pro každou ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla jimi před podpisem přečtena a jako správná podepsána. Činí tak podle své pravé a svobodné vůle určitě, srozumitelně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze smluvních stran.Datum a místo: …………………………………………………………


Podpisy: …………………………………………………………

…………………………………………………………