Smlouva o nájmu bytu 2

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

1……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

(dále jen pronajímatel ) na straně jedné
a

bytem ……………………………………….
č.p. .................................................................

(dále jen nájemce ) na straně druhé


ve smyslu ustan. § 685 násl.zák.č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění tuto

smlouvu o nájmu bytu:

článek 1

5. Pronajímatel prohlašuje , že je ke dni účinnosti této smlouvy výlučným vlastníkem byt. jednotky č. …. o velikosti …. s příslušenstvím v …..nadzemním podlaží budovy č.p…….,…….. ulice ……………………………… (dále jen Byt)
6. Pronajímatel přenechává nájemci k užívání (pronajímá) byt specifikovaný v čl.1, odst.1.1 , tj. byt. č … o velikosti s příslušenstvím v 4..np. budovy čp………. …………, ul ………….., a to včetně jeho zařízení a vybavení . Stav bytu, specifikace vybavení a zařízení je obsažena v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
7. Byt sestává z kuchyně, a 3 pokojů, předsíně, a příslušenství, které tvoří WC, koupelna, 2 balkony o celkové výměře podlahové plochy …. m2.
8. Pronajímatel pronajímá nájemci Byt výlučně za účelem bydlení .
9. Nájemce je oprávněn užívat vedle Bytu i společné prostory a zařízení domu a požívat veškerá plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno.

Článek 2

2. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 1 ( jednoho) roku, počínaje dnem …….2009.
3. V případě, že nájemce bude řádně plnit veškeré své povinnosti dle smlouvy i právních předpisů, má právo na prodloužení smlouvy o další rok za obvyklé nájemné , a to i opakovaně. Nájemce musí pronajímatele písemně vyzvat k prodloužení smlouvy, a to nejpozději 1 měsíc před skončením nájmu. Dohoda o prodloužení nájemní smlouvy musí mít písemnou formu a musí být odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami.
4. Jestliže nájemci zanikne právo užívat byt, je povinen (případně i další osoby s ním byt užívající) vyklidit z bytu všechny své věci a vyklizený jej předat pronajímateli včetně veškerého vybavení, které na počátku nájemního vztahu převzal, a to ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení při řádném užívání a údržbě.
5. V případě prodlení s vyklizením a předáním bytu je pronajímatel oprávněn přistoupit k vyklizení bytu soudní cestou. Nájemce je v takovém případě povinen hradit nájemné a úhradu za služby spojené s užíváním bytu až do dne skutečného vyklizení a předání bytu pronajímateli.

Článek 3

4. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za užívání bytu nájemné , jehož výše byla mezi účastníky sjednána ve výši ……..,- Kč měsíčně .
5. Spolu s nájemným je nájemce povinen platit pronajímateli úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu , tj. zejména platby záloh za nájemcem průběžně spotřebovávaný plyn, vodu, vodné a stočné, elektřinu , náklady na svoz a uložení domovního odpadu ,úklid apod. Výše úhrady za služby spojené s užíváním bytu se stanoví zálohově za jednotlivé služby, a ke dni uzavření této smlouvy činí měsíčně ……..,-Kč, přičemž nájemce nebo pronajímatel je povinen po předložení ročního vyúčtování zaplatit případný nedoplatek či přeplatek do 30 dnů ode dne doručení konečného vyúčtování.
6. Nájemce je povinen platit nájemné a zálohu za služby spojené s užíváním bytu v pravidelných měsíčních částkách splatných vždy do 1. dne měsíce, na který se platby vztahují. Nájemce hradí nájemné a zálohy na služby převodem na účet pronajímatele: ……………………….. Případné změny takto oznámeného účtu je pronajímatel povinen oznámit nájemci písemně.
7. Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do 5 dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 4

3. K zajištění úhrady nájemného, záloh a nedoplatků za energie ,vodu a služby , jakož i k zajištění případných škod způsobených nájemcem nebo členy jeho domácnosti složil nájemce při podpisu této smlouvy k rukám pronajímatele kauci ve výši ……….,-Kč, a to oproti vystavení příjmového dokladu pronajímatele.
4. Z kauce je pronajímatel oprávněn čerpat prostředky na krytí ztrát a škod, které mu vzniknou neplněním této smlouvy nájemcem, a to vždy po předchozím projednání a odsouhlasení nájemcem. Odsouhlasení ze strany nájemce neplatí v případě neplacení nájemného nájemcem a nebo v případě pravomocného rozhodnutí soudu o náhradě škody, kterou má nájemce nahradit pronajímateli. Pokud bude pronajímatel z kauce nucen čerpat finanční prostředky , je nájemce povinen kauci doplnit na původní výši, a to nejpozději do jednoho měsíce.
5. Pronajímatel je povinen nejpozději do 5ti pracovních dnů po skončení platnosti této nájemní smlouvy vrátit nájemci kauci v plné výši, popř. její nespotřebovanou část , a to na hotovosti k rukám nájemce nebude-li dohodnuto vrácení kauce převodem ve prospěch účtu nájemce . Pronajímatel není povinen vrátit nájemci na jeho účet kauci, v případě zahájeného soudního řízení o náhradu škody způsobenou pronajímateli nájemcem.

Článek 5

1. Nájemce je seznámen se stavem pronajímaného Bytu, který je ke dni podpisu této smlouvy způsobilý k řádnému užívání , což nájemce potvrzuje svým podpisem.

Článek 6

1. Pronajímatel je povinen předat nájemci nejpozději ke dni účinnosti této smlouvy byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu po celou dobu nájmu.
3. Pronajímatel je povinen odstraňovat závady bránící řádnému užívání bytu nebo těch, které ohrožují výkon nájemcova práva. Pakliže tak neučiní, má nájemce právo po předchozím upozornění pronajímatele závady odstranit v nezbytné míře sám a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad.
7. Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav v bytě, které má nést pronajímatel, a umožnit jejich provedení; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.
9. Nájemce se zavazuje udržovat byt a v něm se nacházející vybavení v řádném stavu. Drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Nepostará-li se nájemce o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má pronajímatel právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na svůj náklad sám a požadovat od něj náhradu.
12. Nájemce je povinen na vlastní náklady zajistit odstranění veškerých závad a poškození, která v bytě nebo v domě způsobil sám nebo ti, kdo s ním bydlí nebo se zdržují v bytě či domě s jeho souhlasem.
14. Nájemce bytu a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají právo užívat společné prostory a zařízení domu.
17. Nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez písemného souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil.
18. Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li pronajímatel takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.
19. Pronajímatel je čtvrtletně oprávněn k prohlídce pronajatého bytu za přítomnosti nájemce a po jeho předběžném písemném upozornění.
21. Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří pronajímateli.
24. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele přenechat byt nebo jeho část do podnájmu. Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinnosti nájemce podle § 711 zák.č. 60/1964 Sb. občanský zákoník ve znaní pozdějších předpisů a může být důvodem k výpovědi z nájmu.

Článek 7

1. Nájem bytu zanikne písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo uplynutím
sjednané doby nájmu . Nájemce je povinen z bytu vyklidit veškeré své vnesené věci, zařízení a vybavení , jakož i ostatní majetek a byt včetně předaného zařízení a vybavení předat pronajímateli ve stejném stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, při řádné údržbě a to následující den po skončení nájmu bytu, pokud se nedohodnou s pronajímatelem jinak. O předání bytu se pořídí zápis.
3. Vzhledem k tomu, že tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou , bere nájemce na vědomí,
že po ukončení této smlouvy nevzniká nájemci nárok na zajištění jakékoliv bytové náhrady či náhradního nájmu.

Článek 8

7.1. Právní vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7.3. Smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky.
7.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu účastníků, účinnosti dnem 19.5. 2009.
7.9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom převzal každý z účastníků při jejím podpisu.
7.11.Účastníci smlouvu přečetli s jejím obsahem souhlasí a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Článek 9

1. Spolubydlící:

Článek 10

V Praze

------------------------------------ -----------------------------------
pronajímatel
nájemce