zavřít kliknutím obrázek zavřete

Smlouva o nájmu bytu 1


uzavřená podle § 685 občanského zákoníku v účinném znění

1. Účastníci smlouvy

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou :
Pronajímatel : Jméno Příjmení, rodné číslo : 123456/1234, trvalé bydliště : přesná adresa
Nájemce : Jméno Příjmení, rodné číslo : 123456/1235, trvalé bydliště : přesná adresa se
dohodly, že spolu uzavřou tuto smlouvu o nájmu a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je byt 3+1 s příslušenstvím v přízemí domu č.p.….…., v ulici… v Obci, dveře číslo…..., umístěný na jižní straně domu. Příslušenství bytu :….….….….…..

3. Práva a povinnosti smluvních stran

I.

Byt, který je předmětem podle této smlouvy pronajímá pronajímatel nájemci na dobu určitou od….….…. do….….….…... Pronajímatel předá byt nájemci ve stavu vhodném k řádnému užívání. Nájemce se se stavem pronajímaného bytu seznámil a v tomto stavu jej přebírá.
II.

Nájemce se zavazuje platit po dobu trvání nájmu částku….…. Kč měsíčně, na účet nájemce č.….….… vedený Bankou v….….…..., a to vždy ke 20 dni měsíce, předcházejícímu měsíci za který se nájem platí.
III.

Nájemce se zavazuje užívat byt řádně. Kromě nájemce bude byt užívat ještě jeho….….….….…..., jméno příjmení, rodné číslo….….….….….… IV. Měsíční zálohy cen za plnění spojená s užíváním bytu jsou splatné spolu s nájemným a představují částku….….… Kč měsíčně. Skutečná výše cen a celkových záloh za jednotlivá plnění bude zúčtována pronajímatelem vždy za kalendářní rok zpětně, nejpozději však do 31. března následujícího kalendářního roku.

4. Závěrečná ustanovení
I.

Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu.
II.

Tato smlouva je vyhotovena ve…. vyhotoveních.
III.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

V….….….…... dne….…..

Pronajímatel : Jméno Příjmení

Nájemce : Jméno Příjmení