Smlouva darovací

pan……….
trvale bytem:

(dále jen „dárce“)

a

pan………………..
trvale bytem:
Rč.
(dále jen „obdarovaný“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Darovací smlouvu
podle §628 a následujících občanského zákoníku
I.

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č.p. ….. nacházející se na pozemku ………. o výměře …….. m a pozemku ……… o výměře ……. m, vše v k.ú. ………………, obec…………., okres …………, zapsané na listu vlastnictví č. ……., Katastrálního úřadu pro ………… kraj, katastrální pracoviště………………..

2. Dárce nabyl vlastnické právo k nemovitostem uvedeným v článku I. odst. 1 této smlouvy kupní smlouvou ze dne ………..
II.

1. Dárce touto smlouvou daruje nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému a převádí na obdarovaného vlastnické právo k těmto nemovitostem.

2. Obdarovaný uvedený dar přijímá.
III.

1. Dárce prohlašuje, že na darovaných nemovitostech neváznou žádné závazky, dluhy, věcná práva ani jiné právní vady.

2. Dárce prohlašuje, že mu není známo, že by darované nemovitosti měly vady, které by neodpovídaly běžné míře opotřebení a na které by měl povinnost obdarovného upozornit.

3. Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že stav darované nemovitosti je mu znám.
IV.

1. Obdarovaný nabude výlučné vlastnictví k darovaným nemovitostem, které jsou předmětem této smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí.

2. Dárce se zavazuje podat návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy.
V.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V ………………………………..

pan/paní…………………………
dárce

úředně ověřený podpis


V ……………………………….

pan/paní…………………………
obdarovaný

úředně ověřený podpis