Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
a) Společnost bytyzdarma.cz je oprávněným provozovatelem a správcem (dále jen "Provozovatel") internetového serveru bytyzdarma.cz, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.bytyzdarma.cz (dále jen „Server“). Server poskytuje činnost spočívající ve zprostředkování vztahu nabídky a poptávky pomocí inzerce, a to zejména v oblasti koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí.
b) Tyto obchodní podmínky Serveru (dále jen „Smluvní podmínky“) upravují právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a dalšími níže uvedenými osobami.

2. Základní pojmy
a) Nemovitostí se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí věc nemovitá nacházející se na území České republiky, která není věcí extra commercium ve smyslu právního řádu České republiky, není předmětem exekučního nebo insolvenčního řízení na území České republiky nebo jiného státu a její vlastník je oprávněn s ní podle své vůle svobodně nakládat, tj. zejména ji prodat nebo pronajmout (dále jen „Nemovitost“).
b) Inzerentem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem jedné nebo více nemovitostí, které nabízí k prodeji nebo k pronájmu, popř. osoba nabízející spolubydlení, která splní níže uvedené podmínky registrace (dále jen „Inzerent“). Inzerentem nemůže být Realitní makléř (čl. 2. bod [iii] Smluvních podmínek).
c) Realitním makléřem se pro účely těchto Smluvních podmínek rozumí fyzická či právnická osoba, která vykonává výdělečnou realitní činnost, spočívající mimo jiné v nákupu nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodeji nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud jsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz těchto prostor a dále správě a údržbě nemovitostí pro třetí osoby, či též v činnostech souvisejících (dále jen „Realitní makléř“).

3. Registrace v serveru bytyzdarma.cz a podmínky uveřejnění nabídky
a) Inzerent je oprávněn zadávat jeden či více inzerátů na stránkách Serveru na základě Registrace.
b) Inzerent se registruje pomocí elektronické poštovní adresy (dále jen „Email“) a hesla, dále může uvést své jméno a příjmení, adresu bydliště a telefonní číslo.
c) Po úspěšném dokončení registrace zašle Provozovatel Inzerentovi prostřednictvím elektronické pošty potvrzení, že přijal data vložená Inzerentem.
d) Registrací vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Inzerentem.
e) Na základě provedené Registrace je Inzerent pomocí servisních stránek Serveru (dále jen „Servisní stránky“) oprávněn v rámci Serveru zadávat, upravovat a jinak editovat vlastní nabídku či poptávku nemovitostí.
f) Provozovatel se zavazuje zobrazit Inzerentovu nabídku max. do 12 hodin od doby vložení nabídky, pakliže nabídka bude splňovat kritéria pro uveřejnění inzerátu a nebude v rozporu s čl. 3. bodu c) Smluvních podmínek

4. Práva a povinnosti stran
a) Inzerent plně odpovídá za obsah veškerých informací, které zadá prostřednictvím Servisních stránek do Serveru.
b) Inzerent bere na vědomí, že veškeré údaje o jeho nemovitosti/ech zveřejňované v Serveru jsou přístupny všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Serveru a dalších internetových serverů provozovaných Provozovatelem. Dále Inzerent bere na vědomí, že údaje o jeho nemovitosti/ech mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech Provozovatele, s čímž tímto souhlasí.
c) Inzerent se zavazuje zveřejňovat pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu a/nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Inzerent.
d) Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:
(1) jsou v rozporu s právním řádem České republiky;
(2) jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;
(3) jsou nabídky Realitních makléřů či jiných realitních zprostředkovatelů;
(4) svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele.
e) Provozovatel je oprávněn zasílat Inzerentovi informační materiály týkající se provozu služby na Serveru nebo služeb souvisejících.
f) Inzerent může kdykoli zrušit svoji Registraci v Serveru, tedy vypovědět tyto Smluvní podmínky, a to písemně na adrese elektronické pošty info@bytyzdarma.cz.
g) V případě, že dojde ke změně údajů, které byly použity při Registraci, je Inzerent povinen je aktualizovat.
h) Na veškeré uvedené osobní údaje v této části se vztahuje režim zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pod registračním číslem 0000000.

5. Závěrečná ustanovení
a) Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Inzerentem Registrací se řídí těmito Smluvními podmínkami. Záležitosti těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jakož i dalšími příslušnými platnými právními předpisy.
b) Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Smluvní podmínky i bez předchozího souhlasu Inzerenta, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Serveru. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Smluvních podmínek v účinnost, pokud není ve Smluvních podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Smluvních podmínek, bude na Serveru zveřejněno nejméně po dobu 1 měsíce ode dne, kdy nové znění Smluvních podmínek vstoupí v platnost a účinnost.