Kupní smlouva s hypotékou

O převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu a pozemku

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany:
manželé
xxxxxx (dále jen „prodávající“)
a
xxxxxxxxxx( dále jen kupující)

dohodly v souladu s § 6 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů na uzavření této smlouvy.

Článek I.
Prohlášení prodávajících
1.1. Prodávající prohlašují, že na základě smlouvy kupní ze dne ………., s právními účinky vkladu práva ke dni …….2003, …………………., mají k okamžiku uzavření této smlouvy ve společném jmění manželů bytovou jednotku č……………….. (dále jen „byt“), v budově ………., č.p. ………………….(dále jen „dům“), na parcelách č……………………………….. (dále jen „pozemek“), to vše vedeno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území …………
1.2. Prodávající dále prohlašují, že s vlastnictvím bytu je neoddělitelně spjat spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku, a to ve výši podílu …………..vzhledem k celku.

Článek II.
Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je převod vlastnictví bytu a s ním spjatého spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku tak, jak jsou uvedeny v článku I. a blíže specifikovány v článcích III. a IV.
2.2. Byt a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku tak, jak jsou uvedeny v článku I., jsou dále označovány také jako „předmět převodu“.

Článek III.
Popis převáděného bytu
3.1. Byt o velikosti ……… má celkovou podlahovou plochu ……. m2, přičemž v této výměře není ve smyslu § 2 zákona 72/1994 Sb. zahrnuta plocha lodžií. Byt se nachází v ….. nadzemním podlaží domu.
3.2. Byt se skládá z těchto místností:
kuchyň WC
pokoj 1 předsíň
pokoj 2 sklep
pokoj 3 lodžie
koupelna

3.3. Popis vybavení bytu:
kuchyňská linka 1 ks vodovodní baterie 2 ks
wc mísa 1 ks topná tělesa 4 ks
sporák 1 ks listovní schránka 1 ks
vana 1 ks zvonek, domácí telefon 1 ks
umyvadlo 1 ks

3.4. Součásti bytu jsou jeho veškeré vnitřní instalace (zejména potrubní rozvody teplé a studené vody, plynu, ústředního topení, elektroinstalace, odpady apod.), včetně uzavíracích ventilů, vyjma ventilů ústředního topení. Součástí bytu nejsou stoupací vedení.
3.5. Ohraničení bytu je:
a) Vstupními dveřmi do bytu a do příslušenství umístěného mimo byt (sklep, atd.) včetně zárubně.
b) Hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé a studené vody, plynu a elektrickými pojistkami pro byt.
c) Vnitřními plochami stěnových a stropních pláštů včetně oken a jejich kování, skleněných výplní oken a zábradlí, balkónu (lodžie) a vnitřních stavebních konstrukcí, které ohraničují byt
3.6. K vlastnictví bytu patří právo výlučně užívat sklepní kóji ve sklepní místnosti ve společných částech v suterenu předmětné budovy.

Článek IV.
Určení části domu společných vlastníkům všech jednotek
4.1. Společnými částmi domu jsou podle § 2 písmeno g) zákona č. 72/1994 Sb. části domu určené pro společné užívání, zejména:
- základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům
- dále se za společné části domu považují příslušenství domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společné prádelny)
4.2. Tyto společné části domu jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek. Spoluvlastnický podíl prodávajícího na společných částech domu, které by byly společné vlastníkům jen některých dalších jednotek, nebyl zjištěn.

Článek V.
Prohlášení smluvních stran
5.1. Prodávající prohlašují, že na předmětu převodu nevázne žádné zástavní právo nebo jiné věcné právo, ani žádné užívací právo třetí osoby, zejména z titulu nájemní smlouvy, ani jiné právní nebo faktické vady, které by bránily řádnému výkonu vlastnického práva, zejména užívání předmětu převodu vyjma prodávajícími uzavřené zástavní smlouvy ve prospěch Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. (dále jen „banka“) za účelem zajištění pohledávky banky z hypotéčního úvěru poskytnutého kupujícím za účelem plnění kupní ceny dle této smlouvy. Návrh na vklad práva z této zástavní smlouvy do katastru nemovitostí bude podán bez zbytečného odkladu po uzavření této kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad vlastnického práva z této kupní smlouvy. Kupující se zřízením tohoto zástavního práva prodávajícími výslovně souhlasí.
5.2. Prodávající a kupující prohlašují, že nejsou v úpadku, ani že proti nim není vedeno nalézací, exekuční, konkursní, vyrovnávací či jiné soudní nebo správní řízení, které by bylo způsobilé zpochybnit platnost či účinnost této smlouvy nebo které by se mohlo dotýkat předmětu převodu a práv a povinností z této smlouvy vyplývajících.
5.3. Prodávající i kupující podle svého nejlepšího vědomí a svědomí prohlašují, že k datu uzavření této smlouvy mají jako daňoví poplatníci vyrovnány veškeré své finanční závazky z titulu daňových, odvodových a jiných obdobných finančních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí příslušného správce daní či poplatků a orgánů vykonávajících správu ve věcech sociálního a zdravotního pojištění.
5.4. Kupující prohlašují, že si předmět převodu řádně prohlédli, že byli seznámeni s jeho stavem, jakož i s přístupem k němu a že jej nabývají ve stavu, v jakém se nachází ke dni uzavření této smlouvy.
5.5. Kupující prohlašují, že v okamžiku finančního plnění podle této smlouvy budou mít k dispozici dostatek prostředků k uhrazení kupní ceny dle článku VI. této smlouvy.
5.6. Prodávající i kupující prohlašují, že jsou bez omezení oprávněni k uzavření této smlouvy a že jejím naplněním nedojde k poškození práv či oprávněných zájmů třetích osob.

Článek VI.
Projev vůle a kupní cena
6.1. Prodávající prodávají kupujícím předmět převodu za vzájemně dohodnutou kupní cenu ………..,- Kč (slovy:…………korun českých). Kupující předmět převodu za tuto cenu kupují do společného jmění manželů.

Článek VII.
Zaplacení kupní ceny
7.1. Celou část kupní ceny ve výši……………….,- Kč (slovy ……………………………….korun českých) uhradí kupující z hypotečního úvěru poskytnutého kupujícím od Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. (dále jen „banka“). Tato částka bude zaplacena nejpozději do 14 dnů následujícím způsobem po předložení listin uvedených níže:

a) částku ve výši …….000,- Kč (slovy ………………………………… korun českých) zaplatí banka na účet prodávajícího ……………, číslo účtu ……………/………… vedený u ……………….. a.s., v.s.


- originálu této smlouvy
- originálu návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujících do katastru nemovitostí podle této smlouvy, opatřeného razítkem podatelny příslušného katastrálního úřadu
- originálu návrhu na vklad zástavního práva ve prospěch banky do katastru nemovitostí, zajišťující hypoteční úvěr kupujících dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní, opatřeného razítkem podatelny příslušného katastrálního úřadu

Článek VIII.
Podání návrhu na vklad
8.1. Smluvní strany bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy požádají, aby Katastrální úřad pro hlavní město Prahu provedl na základě návrhu v katastru nemovitostí na příslušném listu vlastnictví vklad vlastnického práva k předmětu převodu ve prospěch kupujících.
8.2. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujících do katastru nemovitostí podle této smlouvy podají smluvní strany společně nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy.

Článek IX.
Práva a povinnosti smluvních stran
9.1. Prodávající odpovídají kupujícím a kupující odpovídají prodávajícím za veškerou případnou škodu, která by byla způsobena nepravdivostí jejich prohlášení uvedených v článku V. této smlouvy. Pokud by někdo vůči kupujícím uplatňoval jakoukoliv pohledávku či jiné právo vzniklé před převodem vlastnického práva k předmětu převodu, spojené s vlastnictvím předmětu převodu, zavazují se prodávající, že pohledávku zaplatí či jiné právo uspokojí a dále, že kupujícím nahradí vzniklou škodu.
9.2. V případě, že by se prohlášení prodávajících uvedená v článku V. ukázala nepravdivými, jsou kupující oprávněni v budoucnu od této smlouvy odstoupit s účinky jejího zrušení od samého počátku, požadovat navrácení veškerých plnění, která poskytli na základě této smlouvy, požadovat náhradu tím způsobené škody v plné výši. Kupující jsou dále oprávněni odstoupit od smlouvy se stejnými účinky a se stejnými právními nároky jako při odstoupení dle předchozí věty, pokud bude po uzavření této smlouvy před povolením vkladu vlastnického práva k předmětu převodu ve prospěch kupujících prohlášen konkurs nebo vyrovnání na majetek prodávajících, prohlášena exekuce na předmět převodu nebo pokud bude zapsáno další omezení v části C příslušného listu vlastnictví, vyjma prodávajícími uzavřené zástavní smlouvy ve prospěch Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. (dále jen „banka“) za účelem zajištění pohledávky banky z hypotéčního úvěru poskytnutého kupujícím za účelem plnění kupní ceny dle této smlouvy.
9.3. V případě, že by se prohlášení kupujících uvedená v článku V. ukázala nepravdivými, jsou též prodávající oprávněni v budoucnu od této smlouvy odstoupit s účinky jejího zrušení od samého počátku, požadovat navrácení bytu a požadovat náhradu tím způsobené škody v plné výši.
9.4. Prodávající se zavazují byt vyklidit a předat kupujícím nejpozději do 45 dní od připsání celé kupní částky na účty prodávajících, o čemž bude sepsán předávací protokol. Předávacím protokolem se rozumí společné prohlášení prodávajících a kupujících o skutečnosti předání bytu prodávajícími a jeho převzetí kupujícími. Součástí prohlášení je zejména uvedení počtu klíčů, které byly předány, odečet stavu měřičů spotřeby médií v okamžik předání (plynoměr, elektroměr, měřiče teplé a studené vody), popř. další skutečnosti, na kterých se strany dohodnou při aktu předání.
9.5. V případě, že ke sjednanému dni předání a převzetí nebude byt prodávajícími vyklizen a řádně předán kupujícím k výlučnému užívání, zaplatí prodávající kupujícím smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a 500,- Kč za každý další den prodlení, se splatností do 5 následujících pracovních dní. Kupující jsou povinni prodávajícím poskytnout potřebnou součinnost, jinak nárok na smluvní pokutu kupujícím nevzniká.
9.6. Prodávající se zavazují zaplatit dodavatelům medií veškeré platby související s držením bytu vzniklé k okamžiku protokolárního předání bytu, a to zejména platby za dodávky elektrické energie, plynu, vody a pod.
9.7. Prodávající jsou povinni kupujícím uhradit veškeré případné nedoplatky plateb, které kupující uhradili dodavatelům medií v souvislosti s držením bytu (např. platby za dodávky elektrické energie, plynu, vodné), a které vznikly do doby řádného předání a převzetí bytu.
9.8. Kupující jsou povinni prodávajícím vrátit veškeré případné přeplatky plateb, které prodávající uhradili v souvislosti s držením bytu (např. platby za dodávky elektrické energie, plynu, vodné), a které vznikly do doby řádného předání a převzetí bytu.
9.9. Na kupujících přecházejí veškeré užitky a nebezpečí nahodilé škody nebo poškození či zničení bytu a veškerá práva a povinnosti spojené s držením a užíváním bytu, zejména povinnost platit veškeré platby spojené s užíváním bytu okamžikem jeho protokolárního převzetí.
9.10. Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do jednoho týdne od protokolárního předání a převzetí bytu provedou příslušné oznámení u dodavatelů služeb.
9.11. Smluvní strany se pro případ, že nedojde ke vkladu vlastnického práva k předmětu převodu ve prospěch kupujících do katastru nemovitostí podle této smlouvy (dále jen „vklad“), zavazují, že uzavřou novou kupní smlouvu nebo dodatek stejného obsahu, který splní zákonné podmínky pro provedení vkladu, případně že na pokyn katastrálního úřadu tuto kupní smlouvu či návrh na vklad náležitě doplní.
9.12. Kupující nabudou vlastnické právo k předmětu převodu vkladem do katastru nemovitostí s účinky ke dni, kdy bude návrh na vklad doručen příslušnému katastrálnímu úřadu. Do této doby jsou smluvní strany svými smluvními projevy vázány.
9.13. Kupující jsou oprávněni v budoucnu od této smlouvy odstoupit s účinky jejího zrušení od samého počátku v případě, že skutečnost, že nebyl povolen vklad vlastnického práva ve prospěch kupujících, zavinili prodávající, zejména tím, že uzavřeli smlouvu o převodu předmětu převodu se třetí osobou. Kupujícím okamžikem odstoupení vzniknou stejné právní nároky jako při odstoupení dle bodu 9.2.
9.14. Prodávající jsou povinni podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí, a to nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž bude zapsán vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. V této lhůtě jsou povinni také daň z převodu nemovitostí zaplatit.
9.15. V případě prodlení s plněním peněžitých závazků podle této smlouvy je věřitel oprávněn žádat na dlužníku úhradu úroků z prodlení v zákonem stanovené výši.

Článek X.
Zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu
10.1. Kupující se stávají současně s převodem vlastnického práva členem společenství vlastníků jednotek, které je způsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou domu, provozem a opravami společných částí domu (dále jen „správa domu“), jak je stanoveno v § 9 a následujících zákona 72/1994 Sb. v platném znění.
10.2. Práva a povinnosti kupujících jsou určeny obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 72/1994 Sb. v platném znění a touto smlouvu. Podrobnosti o správě, provozu a opravách společných částí domu stanovuje smlouva o správě domu
10.3. Z prodávajících na kupujících přecházejí v souvislosti se správou domu zejména tyto povinnosti:
a) Kupující jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu podle velikosti svého spoluvlastnického podílu na společných částech domu, není-li dohodou mezi vlastníky jednotek určeno jinak.
b) Kupující jsou povinni platit řádně a včas zálohy na plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Další práva a povinnosti vlastníků jednotek podle obecně závazných předpisů nejsou touto smlouvou dotčeny.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení
11.1. Tato kupní smlouva byla sepsána v 11 stejnopisech s platností originálu, přičemž účastnící této smlouvy obdrží po jednom, 6 stejnopisů je určeno pro potřeby řízení u katastrálního úřadu o povolení vkladu a jeden stejnopis obdrží banka poskytující hypoteční úvěr.
11.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, které budou úředně ověřeny v jednom výtisku určeném katastrálnímu úřadu.
11.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu jejími účastníky. Tímto dnem jsou účastníci smlouvy svými projevy vůle vázáni.

V Praze dne ................... V Praze dne ...................

prodávající                           kupující