Kupní smlouva na nemovitost

uzavřená podle §588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozd. předpisů

1. Účastníci smlouvy

smluvní strany této smlouvy, kterými jsou :

Prodávající : Jméno Příjmení, rodné číslo : ................, trvalé bydliště : přesná adresa

Kupující : Jméno Příjmení, rodné číslo : ..............., trvalé bydliště : přesná adresa

se dohodly, že spolu uzavřou tuto kupní smlouvu a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky.


2. Předmět smlouvy


Předmětem této smlouvy jsou tyto nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v….. na Listu vlastnictví…... , pro katastrální území….…, okres….….….. :

a. Rodinný dům čísla popisného ...., postavený na zastavěné ploše katastru nemovitostí čísla parcelního ....... se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, zejména : přípojka plynu, elektřiny….…..

b. Zastavěná plocha katastru nemovitostí čísla parcelního ...... o výměře ..... m2

c. Pozemek katastru nemovitostí – zahrada parcelního čísla ....... o výměře .... m2 se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, zejména : bazén, kůlna, altán…..

3. Prohlášení prodávajícího


I. Prodávající prohlašuje, že věci, které jsou předmětem podle této smlouvy jsou v jeho výlučném vlastnictví.

II. Prodávající prohlašuje, že na věcech, které jsou předmětem podle této smlouvy včetně příslušenství neváznou žádné právní vady, bránící nebo omezující vlastníka ve volné dispozici s tímto majetkem, zejména se na ně neváže zástavní právo nebo věcné břemeno, ani nemají žádné faktické ani skryté vady.

III. Prodávající se zavazuje, že převáděné nemovitosti vyklidí do 15 dnů od podpisu této smlouvy.


4. Prohlášení kupujícího


I. Kupující prohlašuje, že mu je stav prodávaných nemovitostí znám.

II. Kupující prohlašuje, že včas zaplatí kupní cenu a převezme nemovitosti do svého výlučného vlastnictví.

III. Kupující prohlašuje, že na vlastní náklady podá návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v….….…. do 7 dnů od podpisu této smlouvy.


5. Ujednání o ceně


I. Kupní cena za nemovitosti, které jsou předmětem podle této smlouvy je….….….….… Kč.

II. Kupní cena bude prodávajícímu kupujícím uhrazena takto :

.….…... tisíc bude uhrazeno bankovním převodem z účtu kupujícího číslo 123456 vedeného u Určité Banky a.s. v ...... na účet prodávajícího číslo 123456 vedeného u Jiné Banky a.s. v ........ do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

.….….… tisíc bude uhrazeno bankovním převodem z účtu kupujícího číslo 123456 vedeného u Určité Banky a.s. v ...... na účet prodávajícího číslo 123456 vedeného u Jiné Banky a.s. v........ do 180 dne po podpisu této smlouvy

....... tisíc bude uhrazeno bankovním převodem z účtu kupujícího číslo 123456 vedeného u Určité Banky a.s. v ........ na účet prodávajícího číslo 123456 vedeného u Jiné Banky a.s. v ....... do 360 dne po podpisu této smlouvy

III. Dojde li na straně kupujícího k prodlení v placení kupní ceny, úročí se opožděná platba 1,5 násobkem diskontní sazby ČNB p.a.


6. Vklad do katastru nemovitostí


Smluvní strany se na základě této smlouvy dohodly o návrhu zápisů v Katastru nemovitostí České Republiky v….…... do listu vlastnictví číslo….…. pro obec….….. katastrální území….….…. okres….….…... :

A-LV
Údaje kupujícího : Jméno Příjmení, rodné číslo : 123456/1235, trvalé bydliště : přesná adresa .=

B-LV
Identifikační údaje nemovitostí : parcelní číslo, výměra, číslo budovy, druh pozemku, část obce, způsob využití, způsob ochrany .=

E-LV
Tato smlouva


7. Závěrečná ustanovení

I. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních.

II. Tato smlouva je účinná od okamžiku podpisu.

III. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

V….….….….….….. dne….….….….….….

Prodávající : _______________________

Kupující : _____________________