Kupní smlouva na byt 4

r.č.
bytem, ,
(dále jen „Prodávající“)
a
,
r.č. ,
bytem, ,
(dále jen „Kupující“)
uzavřeli dnešního dne tuto kupní smlouvu:
1. ÚVOD
1.1 Prodávající prohlašuje, že v jeho výlučném a neomezeném vlastnictví je byt č. … umístěný v ….. nadzemním podlaží domu č.p……. (dále jen „Dům“) postaveném na pozemku č. parc…… (dále jen „Pozemek“), ke kterému přísluší sklepní koje č. … a spoluvlastnické podíly na společných částech Domu a Pozemku o velikosti ……………, vše v katastrálním území …….., obec Praha (dále jen „Byt“).
1.2 Byt je …….., o celkové podlahové ploše ……m2 a skládá se z těchto místností předsíň, kuchyň, 3 pokoje, WC, koupelna. V Bytě je následující vybavení, které je převáděno spolu s Bytem do vlastnictví Kupujícího za kupní cenu stanovenou v čl. 3 této smlouvy: koupelna – umyvadlo, vana, skříňka nad umyvadlem, WC – záchodová mísa, kuchyň – kuchyňská linka včetně skříněk nad linkou a pod linkou.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Prodávající tímto prodává a převádí vlastnictví k Bytu včetně všeho příslušenství, částí a součástí na Kupujícího za kupní cenu uvedenou v článku 3 této smlouvy. Kupující tímto Byt včetně všeho příslušenství, částí a součástí kupuje a přijímá do svého vlastnictví za kupní cenu uvedenou v článku 3 této smlouvy.
3. KUPNÍ CENA
3.1 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Bytu činí .000.000,- Kč (dále jen „Kupní cena“). Kupní cena je úplná, konečná a nemůže být již jakkoli zvyšována.
3.2 Daň z převodu nemovitosti Bytu je zahrnuta v Kupní ceně. Prodávající souhlasí s uhrazením daně z převodu nemovitosti Bytu způsobem uvedeným v bodě 3.3.2.1 této smlouvy.
3.3 Kupní cena bude uhrazena takto:
3.3.1 Kupující se zavazuje složit Kupní cenu do úschovy …………………….., se sídlem ………………………………., PSČ: (dále jen „Schovatel“), zřízené na základě smlouvy o úschově uzavřené mezi Prodávajícím, Kupujícím a Schovatelem dnešního dne, nejpozději do 30 dní po: (i) podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, (ii) podání návrhu na vklad vlastnického práva Kupujícího k Bytu do katastru nemovitostí, (iii) podpisu zástavní smlouvy Prodávajícím, Kupujícím a …………….. a.s. (dále jen „Banka“), kterou prodávající zřídil zástavní právo k Bytu ve prospěch Banky zajišťující úvěr poskytnutý Kupujícímu na úhradu Kupní ceny a (iv) podání návrhu na vklad zástavního práva Banky k Bytu do katastru nemovitostí.
3.3.2 Schovatel vydá Kupní cenu takto:
3.3.2.1 v případě, že budou nejpozději do dvou let od podpisu této smlouvy doručeny Schovateli všechny tyto listiny: (i) tato kupní smlouva opatřená doložkou katastrálního úřadu pro město……………., katastrální pracoviště ……., že vklad dle této smlouvy byl povolen, (ii) výpis z katastru nemovitostí osvědčující, že Kupující je jediným a výlučným vlastníkem Bytu a že žádná jiná osoba nemá žádné právo k Bytu s výjimkou zástavního práva Banky k Bytu a že není ohledně Bytu vedeno žádné řízení u příslušného katastrálního úřadu a (iii) přiznání k dani z převodu nemovitosti Bytu opatřené podacím razítkem finančního úřadu pro Prahu 3, vydá Schovatel nejpozději do 10 dnů od doručení všech dokumentů uvedených v tomto bodě 3.3.2.1 této smlouvy
- částku ve výši…….000,- Kč Prodávajícímu na jeho bankovní účet č.ú. ……………………………….. vedený u …………………………………..
- částku ve výši ……………..,- Kč Finančnímu úřadu pro………………… na č.ú. ………………………………….. jako daň z převodu nemovitosti Bytu.
3.3.2.2 celou Kupní cenu do 10 dnů Kupující, pokud (i) Schovateli nebudou do 2 let od podpisu této smlouvy doručeny všechny dokumenty uvedené v bodě
3.3.2.1 této smlouvy nebo (ii) Schovateli bude doručeno odstoupení od této smlouvy jednou ze smluvních stran.
4. ZÁRUKY A PROHLÁŠENÍ
4.1 Prodávající prohlašuje, že se nejedná o první převod Bytu ve smyslu § 6 zákona č. 72/1994 Sb.; je jediným a výlučným ve svých právech neomezeným vlastníkem Bytu; Byt není ve společném jmění manželů ani v podílovém spoluvlastnictví jiné osoby; ke dni uzavření této kupní smlouvy na Bytě neváznou žádné dluhy, věcná břemena, zástavní práva (vyjma zástavního práva k zajištění hypotečního úvěru kupujících pro úhradu kupní ceny Bytu) ani jiné právní povinnosti; že seznámil řádně Kupující se stavem Bytu; neskladoval, neodstraňoval, neukládal ani nekontaminoval, ani mu není známo, že by tak činila jiná osoba včetně dřívějších majitelů, jakýkoli toxický nebo nebezpečný odpad, látky nebo materiál jakéhokoliv druhu nebo typu a že Byt, Dům ani Pozemek ani žádná jejich část nejsou kontaminovány jakýmkoli toxickým odpadem nebo nebezpečným odpadem, látkami nebo materiálem; do dne podpisu smlouvy řádně a včas hradil veškeré své smluvní a zákonné závazky; do dne podpisu této smlouvy řádně a včas hradil veškeré daně, poplatky či jiné dávky, které se váží k Bytu; podpisem této smlouvy stvrzuje, že uzavřením této smlouvy neporuší jakýkoli smluvní či zákonný závazek vůči třetím osobám; stvrzuje podpisem této smlouvy, že uzavření této smlouvy nebude znamenat naplnění podmínek odporovatelnosti či neplatnosti právního úkonu dle obecně závazných právních předpisů; neexistuje žádná skutečnost, na základě které by mohlo dojít k odporovatelnosti tohoto právního úkonu - uzavření této kupní smlouvy, a to ve smyslu ustanovení § 42a zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, či na základě jiných platných právních předpisů; Byt není předmětem uplatněného restitučního nároku podle zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku; k Bytu nevzniklo zástavní právo ve smyslu ustanovení § 72 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění do 31.12.2000; k Bytu nevzniklo žádné zástavní právo ze zákona; neexistuje žádná skutečnost, na základě které by mohlo být k předmětu koupě zřízeno zástavní právo ve smyslu ustanovení § 72 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění; neexistuje žádná skutečnost, na základě které by mohlo být k předmětu koupě zřízeno soudcovské zástavní právo ve smyslu ustanovení § 338b zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád; není veden žádný spor, jehož předmětem by bylo uplatnění vlastnického práva, nájemního práva, práva věcného břemene, či jiného práva třetí osoby k Bytu; není v úpadku; Byt není předmětem exekuce ani jiného výkonu rozhodnutí kvůli dluhům Prodávajícího; je oprávněn tuto smlouvu uzavřít; Byt nebyl vložen do základního kapitálu žádné právnické osoby.
4.2 Strana prodávající se zavazuje, že po podpisu této kupní smlouvy neučiní žádný úkon, na základě kterého by došlo k porušení jakéhokoliv z výše uvedených prohlášení nebo by se jakékoliv z výše uvedených prohlášení stalo nepravdivé, že po podpisu této smlouvy neučiní žádné úkony ani jednání, které by znamenalo to, že prohlášení uvedená v bodě 4.1 již nejsou pravdivá nebo neplatí ohledně Bytu.
4.3 Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem Bytu a že Byt přebírá ve stavu, v jakém se ke dni podpisu této smlouvy nachází.
5. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTU A PŘEDÁNÍ
5.1 Smluvní strany berou na vědomí, že Kupující nabude vlastnického práva k Bytu až vkladem jeho vlastnického práva k Bytu do katastru nemovitostí.
5.2 Smluvní strany se zavazují současně s touto smlouvou podepsat návrh na vklad vlastnického práva Kupujícího k Bytu do katastru nemovitostí v 5 vyhotoveních. Kupující se zavazuje podat tento návrh na vklad příslušnému katastru nemovitostí ihned po podpisu této smlouvy spolu se všemi potřebnými přílohami. Poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí Kupující.
5.3 Jestliže katastrální úřad zamítne návrh na vklad vlastnického práva Kupujícího k Bytu do katastru nemovitostí nebo bude požadovat odstranit vady návrhu nebo této smlouvy, zavazují se smluvní strany vyvinout ihned veškerou součinnost a vykonat veškeré úkony, případně i opětovně uzavřít tuto smlouvu, aby tyto vady byly odstraněny a vlastnické právo Kupujícího k Bytu bylo zapsáno do katastru nemovitostí, co nejdříve.
5.4 Prodávající se zavazuje předat Byt Kupující vyklizený, uklizený a čistý nejpozději do 5 po složení Kupní ceny do úschovy. O předání Bytu bude sepsán písemný protokol. Součástí protokolu o předání budou stavy měřičů energií (zejména elektřiny, plynu, vody). Prodávající je povinen uhradit veškeré poplatky a platby spojené s užíváním Bytu (zejména vodné, stočné, plyn, elektřinu, telefon, internet, atd.) vzniklé do doby předání Bytu. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupující veškerou součinnost, aby Kupující odebíral veškeré energie, služby a plnění spojená s užíváním Bytu na své jméno.
6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A SMLUVNÍ POKUTA
6.1 Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže Prodávající poruší jakoukoli svou povinnost vyplývající z článku 4 nebo 5 této smlouvy nebo se jakékoli jeho prohlášení učiněné v této smlouvě ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslující nebo Schovateli nebudou doručeny všechny dokumenty uvedené v bodě 3.3.2.1 této smlouvy do dvou let od podpisu této smlouvy.
6.2 Prodávající je oprávněn od této smlouvy dostoupit, pokud Kupující nesloží Kupní cenu do úschovy dle bodu 3.3.1 této smlouvy. Prodávající není oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Kupující nezavinil, že Kupní cena nebyla složena do úschovy dle bodu 3.3.1 této smlouvy.
6.3 Odstoupením se tato kupní smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si vzájemně veškerá již poskytnutá plnění a vzájemně se vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení s tím, že není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody a na smluvní pokuty.
6.4 Smluvní strany se zavazují zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé jednotlivé porušení jakékoli povinnosti vyplývající z bodu 4 nebo 5 této smlouvy. Ustanovením o této smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1 Kupní smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, z nichž Prodávající obdrží jedno vyhotovení, Kupující jedno vyhotovení, Banka jedno vyhotovení a ostatní budou použity pro potřeby katastrálního úřadu.
7.2 Neplatnost či neúčinnost kteréhokoliv ustanovení této kupní smlouvy nemá vliv na platnost či účinnost jejich ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení bude nahrazeno novým, které bude odpovídat původnímu úmyslu smluvních stran.
7.3 Tuto kupní smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami a jen se souhlasem obou smluvních stran.
7.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že tato kupní smlouva byla sepsána dle jejich svobodné vůle, vážně a určitě, představuje úplně a správně vůli a dohodu smluvních stran.
7.5 Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V Praze dne ……………………….
Kupující Prodávající