Kupní smlouva na byt 3

pan
bytem:
nar.
(dále jen „pronajímatel“)
a
pan
bytem:
Rč.
(dále jen „nájemce“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
NÁJEMNÍ SMLOUVU
podle § 663 a následujících občanského zákoníku
I.
1. Pronajímatel je výhradním vlastníkem pozemku p.č. ………..1, zahrady o výměře…………m, v k.ú. …….., obec ……….., okres ……., zapsané na listu vlastnictví č. ……., Katastrálního úřadu pro ……… kraj, katastrální ………. (dále jen Zahrada).
2. Pronajímatel přenechává Zahradu specifikovanou v odst. 1 nájemci do nájmu za podmínek uvedených v této smlouvě a nájemce uvedenou zahradu do nájmu přijímá.
II.
1. Nájem se sjednává na dobu neurčitou počínaje 1. 3. 2008.
2. Zahrada se pronajímá za účelem pěstování zeleniny.
III.
Nájemné je sjednáno ve výši ..0.000,- Kč (slovy: ……….. korun českých) ročně. Nájemce je povinen zaplatit sjednané nájemné čtvrtletně po ……….,- Kč, vždy před začátkem příslušného čtvrtletí na účet pronajímatele č………………….. vedený u Banky.
IV.
Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dát Zahradu nebo její část do podnájmu třetí osobě.
V.
1. Tato smlouva může být ukončena: (a) Dohodou stran, (b) Písemnou výpovědí, kterékoli ze smluvních stran, doručenou druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce, a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

pronajímatel 

nájemce